Some Alt Text

Договори за въвеждане в експлоатация


Предлагаме съдействие за сключване на договори за присъединяване съгласно чл. 84, ал. 2 от Закона за устройството на територията (ЗУТ) и Наредба №4 на МРРБ от 14.09.2004г. за условията и реда за просъединяване на потребителите и ползване на водоснабдителни и канализационни системи за придобиване на АКТ 16.